Politica de confidentialitate 2019-04-03T16:07:01+02:00

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Informații generale

Prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica, precum şi cu privire la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (RGPD) şi cu legislația României ce reglementează acest domeniu.

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat.

Identitatea

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica – operator de date cu caracter personal

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica are sediul în Cluj-Napoca strada Crișan Nr. 3-5, CUI 24676418 reprezentată de doamna Mihaela Balgradean.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa punctului de lucru: în Cluj-Napoca strada Crișan Nr. 3-5

E-mail: contact@srnped.ro

SRNUP este o asociație nepatrimonială, apolitică, independentă față de organele de stat sau politice, constituită prin liberul consimțământ al membrilor ei și acționând cu respectarea legilor în vigoare în Romania și în conformitate cu statutul de funcționare.

SRNUP este o persoana juridică română, ce are scopuri medicale, sociale și umanitare. Societatea va desfășura activitate lucrativă, nu cu scop de beneficiu financiar, ci cu scop de beneficiu social – orice activitate cu caracter lucrativ fiind orientată în obținerea de valori materiale și spirituale care vor fi utilizate în realizarea scopului fundației și a resurselor necesare pentru funcționarea acesteia. Nu desfășoară activitate politică și nu vizează scopuri politice.

Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica

În activitatea sa, Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal: Nume şi prenume,Cod Numeric Personal,adresă de domiciliu,instituția/organizaţia,număr de telefon mobil,e-mail,poze şi imagini video,Rechizite bancare ale clienţilor

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica colectează şi prelucrează doar datele necesare pentru buna desfăşurare a activității sale.

Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica în următoarele scopuri:

 1. A) gestionarea relaţiei cu dumneavoastră,
 2. B) încheierea şi executarea contractelor;
 3. C) oferirea de asistenţă tehnică, identificarea şi remedierea defecţiunilor tehnice care împiedică utilizarea programelor inițiate de Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica
 4. D) furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, sms-ului, telefonului, faxului referitoare la campaniile de incluziune digitală, oferte de parteneriat, referitoare la evenimentele organizate de către Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica;
 5. E) organizarea şi desfăşurarea programelor și proiectelor derulate la nivel național și internațional;
 6. F) organizarea de evenimente. Participanții sunt anunţaţi pe paginile web a Societatii Romane de Nefrologie si Urologie Pediatrica, pe pagina de Facebook, precum şi în mijloacele de informare în masă;
 7. G) auditarea şi raportarea financiară. Temeiul juridic al prelucrării îl constituie consimțământul pe care l-ați exprimat prin completarea declarației de consimțământ, fie prin încheierea contractului individual de muncă/de prestări servicii/de colaborare. Declaraţia de consimţământ poate fi completată online sau în format fizic la punctul de lucru al Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica

Reguli privind consimţământul

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se efectuează numai dacă şi în măsura în care consimțământul este acordat sau autorizat de către părintele, tutorele sau persoana responsabilă, prin completarea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligaţi şi aceştia la rândul lor să aplice cu stricteţe prevederile RGPD: furnizori de servicii de consultanţă financiară, gestiune contabilă şi audit, de hosting web, de servicii bancare, de curierat, autorităţilor publice, instituţiilor de audit contractate. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepţia cazurilor când aceasta este impus prin lege. Ca şi regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE). Totuși unele date pot fi transferate către partenerii nostri din afara UE. Vă informăm că am depus eforturi pentru a ne asigura că partenerii nostri au adoptat măsuri adecvate de protecţie a datelor.

Dacă Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica va transfera date cu caracter personal şi altor parteneri/furnizori, situaţi în state care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii şi condițiile prezentate aici.

Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica le va stoca pe toată perioada relației cu dvs., sau până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta se impune/permite prin legislaţia în vigoare.

Asigurarea securității datelor

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica ia toate măsurile tehnice şi organizatorice rezonabile pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. În plus, Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea sa şi care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează doar la cererea Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al României.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica dorește să se asigure că, în orice moment, aveți controlul deplin asupra datelor dvs. şi că vă puteți exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

 1. a) dreptul de a solicita Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
 2. b) Dreptul de a vă opune prelucrării;
 3. c) Dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat şi lizibil;
 4. d) Dreptul de a cere portabilitatea datelor;

Puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, puteţi trimite solicitări scrise şi documentate la adresa de e-mail: contact@srnped.ro

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica se va asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informații/date pentru a verifica identitatea dvs sau informații suplimentare privitoare la dreptul exercitat. Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica va păstra corespondența purtată cu dvs. în scopul tinerii evidenței solicitărilor şi răspunsurilor oferite. De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuşi, sperăm că veţi decide să discutaţi mai întâi cu reprezentanţii Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi şi vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă ivită cu privire la controlul şi securitatea datelor dvs.

Informaţii suplimentare

Societatea Romana de Nefrologie si Urologie Pediatrica vă stă la dispoziție pentru orice neclarități sau întrebări referitoare la prezenta informare şi vă încurajăm să ne contactați la coordonatele menționate la pct. 2.11.

Actualizare

În eventualitatea modificării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom informa şi vă vom solicita un nou consimțământ, dacă va fi necesar.